Ladda ner Dll

Hantera Handelsdokument Och Hålla Register

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. E-hälsomyndigheten följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. System (kritisk startprocess och andra kärnfunktioner) – Denna undernyckel innehåller viktig information relaterad till hela systemet, t.ex. Den här filen är endast tillgänglig för användare med tillräckliga administrativa rättigheter. När systemet startar är det här alla loggar sparas dynamiskt och läses vidare.

  • Förskrivarens verksamhetschef har också möjlighet att ta del av informationen.
  • Denna registerhive HKEY_CLASSES_ROOT är gatewayen för alla åtgärder eller händelser som kan äga rum i Windows operativsystem stam.
  • De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Som huvudregel ska inte personnamn och personuppgifter finnas i ett kvalitetsregister utan uppgifterna ska vara pseudonymiserade/kodade. Det innebär att namn och personnummer ersatts med annan identifikation och att koden lagras på en annan plats än i registret.

Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis i minst sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk. För varje personregister måste det finnas en registeransvarig, som svarar för att registret är lagligt och förs på ett korrekt sätt. Inga uppgifter som inte behövs för registrets ändamål får sparas, och uppgifterna får inte användas till annat än det som registret är avsett för.

Nationella Kvalitetsregister

Som en säkerhetsåtgärd är informationen som lagras på HKEY_CURRENT_USER bara en pekare till nyckeln placerad under HKEY_USERS-kuben som vår säkerhetsidentifierare. En del av registerregistret som innehåller butiksinställningar samt konfigurationsinformation för Windows och programvara som är specifika för den för närvarande inloggade användaren. Säkerhet (inte tillgänglig förutom av administratören) – Denna registernyckel är lokal för kontot för den administrativa användaren som är inloggad i det aktuella systemet.

Kontakta Oss

Denna information blir sedan tillgänglig både för vården och dosapotek. Samma information lagras när du beställer en originalförpackning för windll.com/sv ett läkemedel som inte kan dispenseras. Informationen lagras för att det ska gå att spåra på vem som gjorde beställningen. Legitimationsregistret är även ett stödregister för Receptdepå djur och innehåller namn, veterinärnummer och personnummer för veterinärer. Uppgifterna om veterinärer används för validering av recept och kontroll av behörighet, förskrivningsrätt vid receptexpedition samt för statistikändamål. E-hälsomyndigheten är skyldig att lämna ut uppgifter i ärenden om licens till Läkemedelsverket samt till behörig personal på apotek och förskrivare som i sin verksamhet har behov av uppgifterna.